StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Työpaikkaohjaajana toimiminen tutkinnon osa

Työpaikkaohjaajana toimiminen tutkinnon osa

Kehitä ohjausosaamistasi ja opiskele työpaikkaohjaajaksi Stadin AO:ssa!

 • Koulutuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää ohjausosaamista joustavasti, monipuolisesti ja vertaiskokemuksia hyödyntäen.
 • Koulutus sopii erityisen hyvin opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle, esihenkilöstölle, tiimien vetäjille ja ohjaustyötä koordinoiville henkilöille.
 • Osaamisen hankkiminen integroidaan työpaikan toimintaan ja sen kehittämiseen arjen työtehtävien kautta.
 • Koulutuksen voi suorittaa joustavasti oppisopimuksella tai koulutussopimuksella omalla työpaikalla. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta täällä.

Koulutuksen sisältö

Työpaikkaohjaajan osaaminen hankitaan seuraavien osaamiskokonaisuuksien kautta

1. Työelämässä oppimisen lähtökohdat

Opiskelija

 • perehtyy ammatilliseen koulutukseen ja erilaisiin koulutuksen järjestämismuotoihin, tutkinnon perusteisiin (ePerusteet) sekä ammatillista koulutusta ja työsuojelua koskevaan lainsäädäntöön ja noudattaa sitä
 • osallistuu ohjattavan opiskelijan osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimiseen työelämässä oppimisen osalta opettajan ja opiskelijan kanssa
 • perehtyy opiskelijalähtöiseen, suunnitelmalliseen ohjaustyöhön työpaikalla ja hyödyntää Hokseja sekä muita keskeisä dokumentteja (koulutus- ja oppisopimus) ohjaustyön suunnittelussa
 • perehtyy osaamisen hankkimisen ja osoittamisen prosesseihin ja vastuunjakoon
 • osallistuu näyttöjen suunnitteluun yhdessä koulutuksen järjestäjän edustajan ja opiskelijan kanssa

2. Perehdyttäminen ja ohjaustyö työpaikalla

Opiskelija

 • perehtyy työyhteisön valmentamiseen ja perehdyttämisen työkaluihin
 • harjoittelee työyhteisön valmentamista ja perehdyttämistä opiskelijan tulevaan opiskelujaksoon ja jaettuun ohjausvastuuseen liittyeninen hankitaan seuraavien osaamiskokonaisuuksien kautta
 • oppii ymmärtämään tavoitteellisen suunnittelun tärkeyden ohjaustyössä ja harjoittelee tekemään sitä vastuullisesti omalla työpaikallaan
 • perehtyy rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen periaatteisiin ja harjoittelee palautteen antamista opiskelijalle
 • tekee vastavuoroista yhteistyötä opettajan kanssa hyödyntäen opettajan pedagogista osaamista opiskelijan oppimisen tukemisessa
 • harjoittelee ohjausta ja säännöllisen palautteen antamista opiskelijan osaamisen kehittymisestä
 • perehtyy oppimisen ja osaamisen välisiin eroihin ja yhteyksiin
 • varmistaa osaamisen olemassaolon ennen näyttöjen suunnittelun aloittamista yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa

3. Arviointityö

Opiskelija

 • perehtyy opiskelijan ja opettajan kanssa tehtävään yhteistyöhön ja vastuisiin osaamisen hankkimisessa ja osoittamisessa
 • perehtyy arviointimenetelmiin ja harjoittelee arvioimaan opiskelijan osaamista yksilöllisesti tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten ja kriteerien mukaisesti monipuolisia arviointimenetelmiä käyttäen
 • perehtyy arviointiin liittyvän dokumentaatioon
 • ohjaa ja rohkaisee opiskelijaa itsearviointiin
 • harjoittelee positiivisen ja rakentavan palautteen antamista

4. Työelämän vuorovaikutustaidot ja työyhteisön jäsenenä toimiminen

Opiskelija

 • perehtyy työelämässä oppimisen monimuotoisuuteen; eri kieli-ja kulttuuritaustoihin ja hyödyntää niitä ohjaustyössään
 • perehtyy yleisimpiin ohjauksellisiin haasteisiinja etsii aktiivisesti ratkaisuja niihin
 • harjoittelee erilaisten viestintämenetelmien käyttöä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
 • harjoittelee vastuullisuutta ja yhteistyötä moniammatillisessa työyhteisössä ja tiimin jäsenenä

5. Oman ohjaustyön kehittäminen

Opiskelija

 • harjoittelee omia suunnittelu-, ohjaus-, arviointi- ja palautteenantotaitojaan
 • harjoittelee tekemään itsearviointia ja vastaanottamaan palautetta omasta toiminnastaan työpaikkaohjaajana

Osaamisen hankkimisen tavat tarkentuvat opiskelijan HOKSissa.

Oppimisympäristöt

 • osaaminen hankitaan työpaikalla oppisopimuskoulutuksena tai koulutussopimuksella
 • osaamisen hankkiminen integroidaan työpaikan toimintaan ja sen kehittämiseen arjen työtehtävien kautta
 • osaamista hankitaan myös itsenäisten oppimistehtävien avulla

Oppimisympäristöt tarkentuvat opiskelijan HOKSissa. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti StadinAO:n Johtamis- ja esimiestyön opintojen koulutustarjotinta sekä verkko-opintovaihtoehtoja.

Osaamisen osoittaminen

 • Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa käytännön työtehtävissä toimimalla työpaikkaohjaajana omalla työpaikallaan olemassa olevia lakeja ja säädöksiä noudattaen.
 • Ohjaajana toimiessaan hän osoittaa kykynsä suunnitella tavoitteellista ja yksilöllistä ohjaustyötä sekä perehdyttää muu työyhteisö opiskelijan oppimiseen ja jakaa ohjausvastuuta muun työyhteisön jäsenten kanssa.
 • Osaamista osoitetaan myös arjen ohjaustilanteissa palautetta antaen ja keräten sekä tältä pohjalta työtään sekä työyhteisöään kehittäen.
 • Arviointiosaaminen osoitetaan osallistumalla opettajan ohjauksella opiskeljoiden osaamisen osoittamiseen eli näyttöjen suunnitteluun, näyttöön ja arviointikeskusteluun, jossa arvioidaan myös näytön lisäksi toimitettu oheisdokumentaatio.Tärkeää on myös ymmärtää opiskelijoiden itsearvioinnin tärkeys ja kannustaa siihen.

Työtehtävät tarkentuvat opiskelijan HOKSissa.

Haku koulutukseen

Koulutukseen voi hakea jatkuvasti Opintopolussa.

Koulutuksen hinta

 • Omaehtoisen koulutuksen hinta on 150 €.
 • Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia sekä ruokailua.

Tiina Syrjälä, työpaikkaohjauksen asiantuntija
040 336 0450
tiina.syrjala@edu.hel.fi