Erikoisammattitutkinnosta keinoja työpaikan kehittämiseen

Julkaistu 20.12.2022, 12:56 Erikoisammattitutkinnon opiskelija Kristiina Bailey.

Erikoisammattitutkinnossa syvennetään ammattialan osaamista. Kristiina Bailey suoritti tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa Stadin AO:n oppisopimuspalveluiden oppisopimuksella. Hänen tavoitteenaan on kehittää yhdessä tekemistä HSY:llä.

Kristiina Bailey on töissä HSY:llä hankintapäällikkönä. Hän on koulutukseltaan prosessitekniikan diplomi-insinööri ja ollut töissä nykyisessä työpaikassa pian yhdeksän vuotta.

Tuntuukin aiheelliselta kysyä, mikä sai hänet opiskelemaan uutta erikoisammattitutkinnossa.

Bailey kertoo, että työnantaja tarjosi mahdollisuutta osallistua tutkintoon, joka antaa eväitä organisaation ja oman toimintatapojen kehittämiseen.

– Kokonaisuus vaikutti mielenkiintoiselta. Tarkoituksena on, että tutkinto auttaa kehittämään HSY:n työkulttuuria ja yhdessä tekemistä.

Stadin AO:ssa voi opiskella lukuisia vakiintuneita erikoisammattitutkintoja. Omansa on muun muassa johtamiseen ja yritysjohtamiseen, tuotantotekniikkaan tai vaikkapa tekstiili- ja muotialalle. Oppisopimuksella on mahdollista opiskella kaikkia toisen asteen ammatillisia tutkintoja.

Paljon konkretiaa

Kristiina Bailey aloitti opinnot syksyllä 2021 ja valmistui marraskuussa 2022.

Hän kehuu tutkinnon konkretiaa. Tarkoitus on, että tutkinnon aikana kertyvä osaaminen on hyödynnettävissä suoraan organisaation kehittämiseen. Jokainen osallistuja ratkaisee, miten tutkinnon aikana opittua pääsee soveltamaan työssä.

Baileyn opinnoissa painottuivat innovointi ja palvelumuotoilu. Tutkinnon suurimpana antina hän pitää kuitenkin tutustumista muihin kollegoihin, joihin todennäköisesti muutoin ei tutustuisi. Heitä on tutkinnossa mukana HSY:n eri tulosalueilta ja toimialoilta.

Baileyn mielestä on tavattoman hyödyllistä päästä tutustumaan siihen, kuinka HSY:n muilla aloilla toimitaan ja ratkotaan asioita.

– Idea on, että jokaisessa koulutusjaksossa on mukana johdon edustus, mutta kuka tahansa vakituisesti HSY:llä työskentelevä voi hakeutua opiskelemaan.

Aiemmin tutkintonsa aloittaneet ovat esimerkiksi lopputyötään tehdessään huomanneet, kuinka omasta työstä löytyy kosketuspintaa muualla organisaatiossa työskentelevien kollegojen kanssa.

Eri toimintojen yhteistyö auttaa kehittämään organisaation kulttuuria ja työn vaikuttavuutta yhä paremmaksi.

Oma aktiivisuus tarpeen

Tutkintoon kuuluu pakollisia ja valinnaisia kokonaisuuksia. Baileyn läpikäymässä henkilöstökoulutuksessa pakollisiin osuuksiin kuuluivat muun muassa organisaation strategia ja verkostoitumisen mahdollisuudet.

Vapaaehtoisiksi kokonaisuuksiksi Bailey valitsi innovatiivisuuden ja palvelumuotoilun. Tutkinnon aikana keskusteltiin paljon, ja kaikki keskustelut olivat luottamuksellisia.

Tutkinnon suorittaminen vaatii omaa aktiivisuutta ja tahtoa sovitella aikaansa sitä varten. Kollegat ja ohjaajat kannustavat eteenpäin, tarvittaessa saa ohjaajilta lisätukea.

Lähikoulutuspäiviä oli noin kerran kuukaudessa. Baileyllä oli lisäksi kalenteriin merkittynä kerran viikossa tunti, jonka aikana hän kirjasi muistiin oppimaansa ja ajatuksiaan. Niitä tulee varsinaisten koulutuspäivien lisäksi säännöllisistä keskusteluista työpaikkaohjaajan ja samalla kurssilla olevan kollegan kanssa.

Keskustelujen aikana teemaksi nousivat muun muassa ketterä kehitys ja kokeilukulttuuri. Kollegoja kannustettiin rohkeaan kokeiluun. Jos jokin asia ei toiminut, kokeiltiin seuraavaksi jotakin muuta tapaa.

Keinoja prosessien sujuvoittamiseksi

Lopputyön, toisin sanoen kehittämistöiden kautta, näytetään, kuinka hyvin osallistuja on sisäistänyt tutkinnon opit. Tutkinnon suorittajan on muun muassa selvitettävä, kuinka hän käyttää eri verkostoja tai seuraa trendejä.

Baileyn lopputyö kehittämisprojekti käsitteli hankintapalvelujen ja vesihuollon verkko-osaston yhteistyön kehittämisestä.

– Teemme heille paljon kilpailutuksia, ja tarkoitukseni on pyrkiä löytämään keinoja prosessin sujuvoittamiseksi.

Kehittämistyön aikana nousevia hyviä keinoja voidaan monistaa käyttöön laajemminkin.

Bailey kertoo huomanneensa, että tutkinnon suorittaneet kollegat ovat hyvillään ja ylpeitä saavutuksestaan, jota on hehkutettu myös sosiaalisessa mediassa.

HSY kannustaa aktiivisesti henkilöstöään osallistumaan oppisopimuksella tutkintoon ja muistuttaa, että sen suorittamista varten voi käyttää työaikaa. Ideana on, että tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon tähtääviä koulutuksia Stadin AO:n kanssa järjestetään niin kauan kuin halukkaita riittää.

Teksti: Kirsi Riipinen
Kuva: Jussi Helttunen