StadinAO / Tietoa Stadin AO:sta / Opinto-ohjaus Stadin AO:ssa

Opinto-ohjaus Stadin AO:ssa

Opinto-ohjaaja on ohjauksen asiantuntija, jonka erityisosaamista ovat ohjausmenetelmät, ohjausprosessi ja ohjattavien erilaisten tarpeiden tunnistaminen. Opinto-ohjausta toteutetaan yksilöohjauksena, pienryhmäohjauksena, ryhmäohjauksena ja yhteisöllisenä työnä. Opinto-ohjauksessa huomioidaan opiskelijoiden ja tutkintojen erityispiirteet. Opinto-ohjaaja toteuttaa ohjausta yhteistyössä oppilaitoksen muun henkilöstön kanssa. Tutustu Stadin AO:n opinto-ohjaussuunnitelmaan. Lue lisää opinto-ohjauksen teemoista.

Opiskelijoiden itsetuntemuksen kehittymisen tukeminen

 • Itsetuntemus suhteessa päätöksentekoon
 • Sisäinen ja ulkoinen motivaatio
 • Mielenkiinnon kohteet
 • Arvot
 • Oman osaamisen arviointi

Opiskelijoiden urasuunnittelun ohjaus

 • Oppijan ohjaustarpeen arviointi
 • Itseohjautuvuuden tukeminen, siirtymät ja päätöksenteko
 • Henkilökohtaisten valintojen merkitys tulevaisuudelle
 • Tiedonetsinnän tukeminen
 • Jatko-opintomahdollisuudet
 • Työelämän mahdollisuudet
 • Ohjaus jatko-opintoihin vuoden ajan valmistumisen jälkeen

Opintojen ohjaus

 • Opiskelumotivaation tukeminen
 • Opetustarjonta ja valinnan mahdollisuudet
 • Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytänteet
 • Opintojen rakenne
 • Opiskelumotivaation tukeminen
 • Opintoihin orientoituminen
 • Ammatillisen koulutuksen käytänteet

Hakeutumisvaiheen ohjaus ja koulutustarjonnan esittely

 • Yhteishaku
 • Ammattilukio ja urheiluvalmennus
 • Ohjauksellinen jatkuva haku
 • Ohjauksellinen haku jatkaviin ryhmiin
 • Ohjauksellinen sisäinen siirtyminen
 • Viestintä- ja markkinointimateriaalien tuottaminen
 • Koulutustarjonnan esittely oppilaitoksen sisäisissä tapahtumissa (avoimet ovet, tutustumiskäynnit, teematapahtumat)
 • Koulutustarjonnan esittely oppilaitoksen ulkoisissa tapahtumissa (muut oppilaitokset, vanhempainillat, messut ja tapahtumat)

Yhteisöllinen työ oppilaitoksessa

 • Osallistuminen moniammatilliseen hyvinvointiryhmään
 • Erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet
 • Sovittelutyö

Verkostoyhteistyö

 • Huoltajat
 • Opiskelijahuolto
 • Opetushenkilöstö
 • Oppilaitoksen johto
 • Muut oppilaitokset
 • Ohjaamo
 • Ulkoiset verkostot
 • Hakutoimisto

Palveluohjaus

 • Laaja kokonaisnäkemys erilaisista ulkoisista sekä sisäisistä ohjaus- ja tukipalveluista
 • Laaja ja toimiva moniammatillinen yhteistyöverkosto