StadinAO / Opiskelijan omat sivut / Stadin AO:n järjestyssäännöt

Stadin AO:n järjestyssäännöt

1. Järjestyssääntöjen soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvata hyvät opiskelu- ja työolosuhteet sekä taata jokaiselle työrauha, viihtyvyys ja turvallisuus. Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaitoksen alueella ja kaikissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa, joissa opiskelijat edustavat oppilaitosta. Työssäoppimisen aikana noudatetaan lisäksi työssäoppimispaikan sääntöjä. Stadin AO:n kaikessa toiminnassa noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä Helsingin kaupungin ja oppilaitoksen määräyksiä, sääntöjä ja ohjeita.

2. Käyttäytyminen

Oppimisympäristöissä jokaisen tulee käyttäytyä asiallisesti, hyviä käytöstapoja noudattaen ja toisia opiskelijoita, henkilökuntaa ja asiakkaita kunnioittaen.

3. Työaikojen noudattaminen

Opiskelijan tulee noudattaa työjärjestyksen mukaisia työaikoja ja ilmoittaa aina poissaoloista. Työssäoppimisessa noudatetaan sovittua työaikaa.

4. Turvallinen ja häiriötön työ- ja oppimisympäristö

Jokaisella on vastuu turvallisesta, häiriöttömästä ja siististä työ- ja oppimisympäristöstä. Kaikenlainen henkinen tai fyysinen kiusaaminen, syrjintä ja väkivalta on kielletty. Opettajalla ja rehtorilla on velvollisuus ilmoittaa oppimisympäristössä ja koulumatkalla tapahtunut epäilty kiusaaminen, häirintä, väkivalta ja syrjintä kohteena ja teosta epäillyn opiskelijan huoltajalle tai muulle edustajalle.

Mobiililaitteita käytetään oppimistilanteissa ainoastaan oppimisen tukena.

5. Turvallisuus

Oppilaitoksen ja työssäoppimispaikkojen työturvallisuus- ja muita turvallisuusohjeita tulee noudattaa. Työturvallisuuspuutteista on ilmoitettava välittömästi opettajalle tai muulle henkilöstön edustajalle. Opiskelijan tulee pukeutua ammattialan työtehtävien ja työssäoppimispaikkojen vaatimusten mukaisesti. Lävistys- ja muiden korujen käyttö on kielletty sellaisissa oppimistilanteissa, joissa ne vaarantavat työ- ja asiakasturvallisuuden.

6. Omaisuuden käsittely

Oppilaitoksen ja työssäoppimispaikan omaisuutta ja materiaaleja tulee käsitellä huolellisesti, annettujen ohjeiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskelijan on ilmoitettava omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta välittömästi opettajalle. Tahallisesta tai tuottamuksellisesta omaisuuden vahingoittamisesta seuraa korvausvelvollisuus.

7. Päihteet ja tupakointi

Oppilaitos on päihteetön ja savuton. Tupakka- ja nikotiinituotteiden, sähkösavukkeiden tai niiden kaltaisten tuotteiden käyttö ja esilläpito oppilaitoksen alueella ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa ja työssäoppimispaikoilla on kielletty. Päihteiden hallussapito, käyttö ja päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen alueella ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa ja työssäoppimispaikoilla on kielletty.

8. Liikenne ja pysäköinti oppilaitoksen alueella

Ajoneuvot pysäköidään vain niille varatuille paikoille.

9. Järjestyssääntörikkomukset

Järjestyssääntörikkomuksesta seuraa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisia kurinpidollisia toimia. Tällaisia ovat opiskelijalle annettava kirjallinen varoitus, poisto opetustilasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi, poisto oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta, opetuksen epääminen enintään kolmen työpäivän ajaksi ja määräaikainen erottaminen enintään yhden vuoden ajaksi.

Järjestyssäännöt vahvistettu 16.8.2022.