StadinAO / Tietoa Stadin AO:sta / Stadin AO:n kestävän tulevaisuuden ohjelma

Stadin AO:n kestävän tulevaisuuden ohjelma

Toimintaa ohjaavat määräykset ja ohjeet

Stadin AO:ssa kestävän tulevaisuuden ohjelmaa ohjaavat YK:n Agenda 2030, Helsingin kaupunkistrategia, opetussuunnitelmien osaamistavoitteet sekä Stadin AO:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Tasavertainen opiskelija

Stadin AO pyrkii tasa-arvoiseen ja läpinäkyvään toimintaan sekä yhdenvertaisuuden vahvistamiseen. Oppilaitoksessa kaikilla tulee olla hyvä opiskella ja työskennellä.

Stadin AO:ssa pyritään tukemaan opiskelijoiden sosiaalisia taitoja ja torjumaan yksinäisyyttä. Tavoitteena on, että opiskelijat kokevat olevansa osa Stadin AO:n yhteisöä. Yhteisöllisyyttä edistetään muun muassa tutor- ja mentortoiminnalla.

Oppilaitos mahdollistaa opiskelijoille elinikäisen oppimisen ja osaamisen kehittämisen. Vastuullista oppimista tukee turvallinen, positiivinen ja kannustava toimintakulttuuri. Tieto esitetään tarvittaessa saavutettavasti, jotta opiskelu olisi kaikille esteetöntä.

Opiskelijoilla on mahdollisuus saada tukea asiantuntijoilta, kuten kuraattoreilta terveydenhoitajilta, psykologeilta, erityisopettajilta sekä työvalmentajilta. Stadin AO tarjoaa myös S2-tukea sekä monikieli- ja arkiohjaajien apua. Monikulttuurisuus nähdään Stadin AO:ssa rikkautena ja voimavarana.

Opiskelija saa kiinnostuksensa mukaan tukea yrittäjyyteen, digipalveluihin ja kansainvälisyystoimintaan. Jokaisen opiskelijan kohdalla huomioidaan olemassa oleva osaaminen. Opiskelija voi myös siirtyä oppisopimusopiskelijaksi opintojen edetessä.

Stadin AO:n kädenjälki

Stadin AO toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita vastuullisilla hankinnoilla. Oppilaitos täyttää tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet. Sopimuskumppanit ovat luotettavia ja täyttävät lainsäädännön velvoitteet.

Tavoitteita, päätöksiä ja valintoja ohjaavat myös opiskelijoiden tarpeet. Johtaminen ja rakenteet tukevat rajat ylittävää vuorovaikutusta. Tavoitteena on läpinäkyvyys ja avoin toiminta.

Tulevaisuustaidot ovat osa kaikkien ammattialojen opetusta. Opiskelijat perehtyvät oman alansa ympäristövaikutuksiin lähiympäristössä ja globaalisti. Oppimisympäristöt on suunniteltu kiertotaloutta tukeviksi ja mahdollistavat sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyn.

Ympäristövastuullinen Stadin AO

Ympäristövastuu tarkoittaa ympäristöarvojen huomioimista sekä tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Stadin AO sitoutuu omassa toiminnassaan Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025 mukaiseen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Oppilaitoksessa vähennetään jätteen syntymistä, lisätään kierrätystä ja tilojen tehokasta käyttöä. Suunnitelmallisella toiminnalla voidaan ennakoida ja seurata ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Stadin AO:n tavoitteena on vakiinnuttaa ekotukitoiminta kaikille toimipaikoille.

Lataa koko kestävän tulevaisuuden ohjelma alta