StadinAO / Opiskelijan omat sivut / Työturvallisuus

Työturvallisuus

Ennalta ehkäisevä turvallisuuskulttuuri luodaan liittämällä työturvallisuusasiat osaksi koulutusta. Samalla kun opiskelijamme oppivat ammattinsa, oppivat he tekemään työnsä turvallisesti. Työturvallisuus on tietoa ja taitoa työperäisten terveyshaittojen ennaltaehkäisemiseksi ja sen tavoitteena on turvata yrityksen tai organisaation työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointi. Työturvallisuutta ohjaa Työturvallisuuslaki (738/2002).

Stadin AO:ssa ammattitaidon opiskelussa otetaan huomioon kunkin ammatin keskeiset osaamisalueet, työnteon ergonomia ja keskeinen lainsäädäntö. Näin varmistetaan, että opiskelija on perehtynyt työhön ja osaa noudattaa työsuojelu- ja turvallisuusohjeita ja -määräyksiä. Stadin AO:n lähiopetuksessa, opetukseen liittyvässä asiakaspalvelussa ja harjoitustöissä noudatetaan työelämän sääntöjä ja käyttäytymistapoja.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa perehdyttämään työntekijät työhön ja työhön liittyviin turvallisuuskysymyksiin. Oppilaitoksen ohjaava opettaja ohjaa työssä oppimispaikkaa asiassa. Opiskelija sitoutuu noudattamaa työpaikalla annettuja määräyksiä ja ohjeita.

Hyvinvointialalle, esimerkiksi lähihoitajiksi, opiskelevien tulee perehtyä ennen työssäoppimisen aloittamista, miten toimia verialtistustilanteessa.

Vakuutusturva

Kaikki tutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat on vakuutettu koulu- ja opiskelutapaturmien varalta. Tapaturman sattuessa on oltava välittömästi yhteydessä omaopettajaan, työssäoppimisenohjaajaan tai muuhun Stadin AO:n henkilökuntaan. Tapaturman hoitoon voi käyttää vain julkista terveydenhoitopalvelua tai kouluterveydenhuoltoa.

Koulu- ja opiskelijatapaturmat korvataan tapaturmavakuutuksen perusteella edellyttäen, että tapaturma on sattunut oppilaitoksen oppitunnilla, työssä oppimisen aikana tai opetussuunnitelmaan liittyvällä opintokäynnillä tai koulumatkalla.
Koulumatkalla vakuutus on voimassa vain, mikäli matka on tapahtunut viivytyksettä ja suorinta tavanomaista tietä. Vakuutus on myös voimassa ulkomaille suuntautuvien opintomatkojen ja työssä oppimisjaksojen aikana.