StadinAO / Opojen sivu / Opinto-ohjaus Stadin AO:ssa

Opinto-ohjaus Stadin AO:ssa

Opinto-ohjaaja on ohjauksen asiantuntija, jonka erityisosaamista ovat ohjausmenetelmät, ohjausprosessi ja ohjattavien erilaisten tarpeiden tunnistaminen. Opinto-ohjausta toteutetaan yksilöohjauksena, pienryhmäohjauksena, ryhmäohjauksena ja yhteisöllisenä työnä. Opinto-ohjauksessa huomioidaan opiskelijoiden ja tutkintojen erityispiirteet. Opinto-ohjaaja toteuttaa ohjausta yhteistyössä oppilaitoksen muun henkilöstön kanssa.

 • Itsetuntemus suhteessa päätöksentekoon
 • Sisäinen ja ulkoinen motivaatio
 • Mielenkiinnon kohteet
 • Arvot
 • Oman osaamisen arviointi

Urasuunnittelun ohjaus

 • Oppijan ohjaustarpeen arviointi
 • Itseohjautuvuuden tukeminen, siirtymät ja päätöksenteko
 • Henkilökohtaisten valintojen merkitys tulevaisuudelle
 • Tiedonetsinnän tukeminen
 • Jatko-opintomahdollisuudet
 • Työelämän mahdollisuudet
 • Ohjaus jatko-opintoihin vuoden ajan valmistumisen jälkeen

Opintojen ohjaus

 • Opiskelumotivaation tukeminen
 • Opetustarjonta ja valinnan mahdollisuudet
 • Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytänteet
 • Opintojen rakenne
 • Opiskelumotivaation tukeminen
 • Opintoihin orientoituminen
 • Ammatillisen koulutuksen käytänteet

Hakeutumisvaiheen ohjaus ja koulutustarjonnan esittely

 • Yhteishaku
 • Ammattilukio ja urheiluvalmennus
 • Ohjauksellinen jatkuva haku
 • Ohjauksellinen haku jatkaviin ryhmiin
 • Ohjauksellinen sisäinen siirtyminen
 • Viestintä- ja markkinointimateriaalien tuottaminen
 • Koulutustarjonnan esittely oppilaitoksen sisäisissä tapahtumissa (avoimet ovet, tutustumiskäynnit, teematapahtumat)
 • Koulutustarjonnan esittely oppilaitoksen ulkoisissa tapahtumissa (muut oppilaitokset, vanhempainillat, messut ja tapahtumat)

Yhteisöllinen työ oppilaitoksessa

 • Osallistuminen moniammatilliseen hyvinvointiryhmään
 • Erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet
 • Sovittelutyö

Verkostoyhteistyö

 • Huoltajat
 • Opiskelijahuolto
 • Opetushenkilöstö
 • Oppilaitoksen johto
 • Muut oppilaitokset
 • Ohjaamo
 • Ulkoiset verkostot
 • Hakutoimisto

Palveluohjaus

 • Laaja kokonaisnäkemys erilaisista ulkoisista sekä sisäisistä ohjaus- ja tukipalveluista
 • Laaja ja toimiva moniammatillinen yhteistyöverkosto

Opinto-ohjaaja tuo vaihtoehtoja esille monipuolisesti ja kunnioittaa ohjattavan omia valintoja ja vahvistaa ohjattavan toimijuutta. Opinto-ohjaaja seuraa muuttuvaa yhteiskuntaa, kehittyvää koulutusta ja työelämää sekä näiden tarjoamia uusia mahdollisuuksia opiskelijalle. Työn eettiset periaatteet ovat ohjattavan itsemääräämisoikeus, totuudellisuus, luottamuksellisuus, riippumattomuus, ammattitaidon kehittäminen, yhteistyö ja oma hyvinvointi. Tutustu aiheeseen Thinglink-ympäristössä.