StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelija harjoitustöiden parissa.

• Elektroniikka-asentaja • Hyvinvointiteknologia-asentaja • Tietoverkkoasentaja • IT-tukihenkilö • Ohjelmistokehittäjä

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittanut toimii yhteistyökykyisesti tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä. Hän käyttää alan sanastoa, selvittää asiakkaan tarpeita ja tekee asiakaslähtöisiä ratkaisuja tieto- ja viestintäteknisiin tehtäviin liittyen. Hän varmistaa, että työn lopputulos vastaa työlle asetettuja vaatimuksia.

Stadin AO:ssa tieto- ja viestintätekniikan koulutusta järjestetään Sturenkadun toimipaikassa (Vallila).

Elektroniikka-asentaja

Elektroniikka-asentaja tekee elektroniikka-asennuksiin liittyviä asennus-, testaus- ja huoltotöitä.

 • Työssä käsitellään oikein elektroniikka-asennuksissa tarvittavia komponentteja ja materiaaleja sekä käytetään tarvittavia työ- ja mittavälineitä.

Elektroniikka-asentajat voivat työllistyä esimerkiksi elektroniikka-alan yrityksiin, alan tukku- ja vähittäiskauppoihin tai yrityksiin, joissa tarvitaan elektronisten laitteiden laitehuoltajia.

Hyvinvointiteknologia-asentaja

Hyvinvointiteknologia-asentaja toimii sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaan.

 • Työssä asennetaan turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmiä sekä hyödynnetään hyvinvointiteknologiaa asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseksi.
 • Työssä varmistetaan laitteiden turvallinen käyttö ja opastetaan asiakasta hyvinvointiteknologian käytössä.

Hyvinvointiteknologia-asentajat voivat työllistyä esimerkiksi asennusliikkeisiin, hoito- ja kuntoutuslaitoksiin, sairaaloihin, teollisuuteen ja maahantuonnin yrityksiin.

Tietoverkkoasentaja

Tietoverkkoasentaja tekee tietoverkkokaapeloinnit asiakkaan vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti.

 • Työssä huomioidaan tietoliikenneverkkojen rakenteet ja käytetyt materiaalit sekä tehdään tarvittavia mittauksia ja testauksia järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi.

Tietoverkkoasentajat voivat työllistyä esimerkiksi tietotekniikan tuotteita ja palveluita tuottaviin yrityksiin, laitteiden asennustehtäviin, huoltoon ja korjaukseen erikoistuneisiin yrityksiin, konsultointiyrityksiin, tietoliikenne-operaattoreihin, alan tukku- ja vähittäiskauppoihin sekä virastojen ja yritysten IT-osastoille.

IT-tukihenkilö

IT-tukihenkilö toimii työasemien, verkko- ja lisälaitteiden sekä toimialueiden muodostamassa tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä.

 • Työssä toimitaan osana tietohallintoa sekä autetaan käyttäjiä erilaisissa teknisissä ongelmissa asiakkaan tiloissa tai etäyhteyden välityksellä.

IT-tukihenkilöt työskentelevät erilaisissa yrityksissä ja organisaatioissa asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä ja työpaikkojen kirjo on laaja.

Ohjelmistokehittäjä

Ohjelmistokehittäjä ohjelmoi, hyödyntää rajapintoja, käsittelee tietoa sekä käyttää versionhallintaa.

 • Työssä ohjelmistokehitystiimin jäsenenä toimiessa kommunikoidaan asiakkaan kanssa, suunnitellaan ohjelmiston toteutus ja varmistetaan toteutettavien toimintojen laadun.

Ohjelmistokehittäjänä tehtävät voivat liittyä myös testaukseen, koulutukseen tai sovellusten ylläpitoon ja työantajia on laajasti yksityisissä ja julkisissa organisaatioissa.

Tieto- ja viestintätekniikan alan piirteitä

Alan työtehtäviä

 • elektroniikkaa sisältävien laitteiden testaus-,huolto- ja korjaustyöt
 • AV-järjestelmien asennustyöt
 • antenni- ja kaapelointiasennukset
 • elektroniikkaa sisältävien laitteiden valmistus
 • kulutuselektroniikan myyntitehtävät ja asiakaspalvelu
 • palvelimien asennus, konfigurointi ja käyttöönotto
 • tietoliikennelaitteiden ja -kaapelointien asennustehtävät
 • tietokoneiden huolto- ja asennustehtävät
 • konfigurointi- ja ohjelmointitehtävät
 • it-tuki, tietoliikennelaitteiden myyntitehtävät ja asiakaspalvelu
 • ohjelmistokehitystehtävät
 • kyberturvallisuuteen liittyvät tehtävät
 • hyvinvointiteknologiaan liittyvät työt

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • valmius uuden teknologian opiskeluun ja tietojen päivittämiseen
 • englanninkielisten ohjeiden lukutaito
 • alan ammattisanaston tuntemus
 • kädentaidot
 • asiakaspalvelutaidot

Huomioithan, että värisokeus voi vaikeuttaa opiskelua ja alalla toimimista. Värisokeuteen on kuitenkin nykyään saatavissa apuvälineitä, kuten mobiililaitteiden värianalyysiapplikaatioita ja värinäkökykyä parantavia erikoislaseja.

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • oma-aloitteinen asenne ja yhteistyökyky
 • keskittymiskyky ja tarkkaavaisuus
 • looginen ajattelutapa
 • tiedon etsintäkyky
 • motivaatio oppia uutta

Työnantajia

 • elektroniikka-alan yritykset
 • alan vähittäiskaupat
 • laitteiden asennuksiin, huoltoon ja korjaukseen erikoistuneet yritykset
 • konsultointiyritykset
 • tietoliikenneoperaattorit
 • alan tukku- ja vähittäiskaupat
 • virastojen ja yritysten IT-osastot
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatiot
 • ohjelmistotalot

Hae meille!

Stadin ammatti- ja aikuisopistoon voi hakea opiskelemaan joustavasti ympäri vuoden.