StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto / Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalat

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalat

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin. Lisäksi osaamialan valinnasta riippuen hänellä on erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalan voi Stadin AO:ssa valita seuraavista vaihtoehdoista:

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Suunhoidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala

Huomioithan, että perustason ensihoidon koulutus toteutetaan omana erillisenä koulutuksena. Lue lisää perustason ensihoitajan ammatista täältä.

Hae meille!

Haku on suljettu toistaiseksi, elokuun aloitukset ovat täynnä.

Huom! Suunhoidon osaamisalaan hakevalla (valmis lähihoitaja) tulee olla oppisopimustyöpaikka.

Osaamisalat

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan suuntautunut lähihoitaja työskentelee kotihoidossa, kuntoutus- ja arviointiyksiköissä, päivätoiminnassa, palvelutaloissa ja ryhmäkodeissa.

Työ ikääntyvien asiakkaiden parissa edellyttää hyviä ihmissuhdetaitoja, oma-aloitteisuutta, organisointikykyä ja joustavuutta sekä teknologiataitoja. Työssä autetaan ja tuetaan ikääntyviä heidän päivittäisissä toiminnoissaan. Tavoitteena on ikääntyvien terveyden ja toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan opinnoissa perehdytään ikääntyvän ihmisen elämän erityispiirteisiin, fyysisiin ja psyykkisiin muutoksiin, yleisimpiin sairauksiin ja niiden hoitoon sekä muistisairauksiin. Lisäksi perehdytään asiakkaan toimintakyvyn sekä hoidon ja kuntoutumisen tarpeen arviointiin ja tukemiseen. Opinnot antavat myös valmiuksia käyttää työssä lääkkeettömiä hoitomenetelmiä kuten validointia, kosketusta, muistelua, musiikkia ja muita luovia menetelmiä.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan opinnot jakaantuvat kahteen tutkinnon osaan:

 • Kotihoidossa toimiminen, 40 osaamispistettä
 • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osaamispistettä

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen opinnoissa perehdytään lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemiseen. Valmiuksia saa myös erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen ja nuoren hoitoon ja kuntoutukseen.

Hyvät vuorovaikutustaidot ja kyky tehdä yhteistyötä perheen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa ovat tärkeitä lasten kanssa työskenneltäessä. Luovuus, pitkäjänteisyys ja rauhallisuus ovat eduksi lapsiryhmän ohjaamisessa.

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalaan suuntautunut lähihoitaja voi työskennellä lasten ja nuorten parissa päiväkodeissa, kouluissa yleis- ja erityisopetuksessa, koululaisten iltapäiväkerhoissa ja perhe- tai asukaspuistoissa sekä perhetyössä perheissä. Työpaikkana voivat olla myös vammaisten ja sairaiden lasten sekä nuorten hoito- ja kuntoutusyksiköt. Lisäksi voi hakeutua kotipalvelun perhetyöhön.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautunut lähihoitaja osallistuu eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asiakkaiden, potilaiden ja asukkaiden ohjaukseen, hoitoon ja kuntoutukseen erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön palveluissa ja toiminnoissa kuten asumisyksiköissä, päivätoiminnassa, kuntoutusyksiköissä, psykiatrisissa hoitopaikoissa ja päihdehoitopaikoissa. Työn tavoitteena on potilaiden ja asiakkaiden jokapäiväisen elämän, toipumisen ja osallisuuden mahdollistaminen ja yksilöllisen hoito- ja palvelupolun rakentaminen yhdessä asiakkaiden ja potilaiden kanssa sekä kuntoutuminen omien voimavarojen mukaisesti itsenäiseen asumiseen, työtoimintaan ja työelämään.

Työssä hyödynnetään mielenterveys- ja päihdetyön tietoperustaa sekä mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmiä. Mielenterveys- ja päihdetyö on ihmissuhdetyötä, jota tehdään yhdessä asiakkaan tai potilaan, hänen perheensä sekä moniammatillisen työryhmän ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Työ vaatii hyvää ammatillista osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja, jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä sekä kykyä huolehtia omasta työhyvinvoinnista.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala jakaantuu kahteen eri tutkinnonosaan:

 • Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen 40 osaamispistettä
 • Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä 35 osaamispistettä

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalalla syvennytään hoitotyön keskeisiin sisältöihin, muun muassa sairauksien hoitamiseen, hoitotoimenpiteiden hallintaan, leikkauspotilaan hoitoon, lääkehoitoon, saattohoitoon, ravitsemuskysymyksiin ja ensiaputilanteiden hoitoon eri hoitoympäristöissä. Osaamisalassa opiskellaan myös mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä asiasisältöjä sekä sairastamiseen liittyvää sosiaaliturvaa.

Osaamisalan laajuus on 75 osaamispistettä ja se muodostuu kahdesta tutkinnon osasta:

 • Kotihoitotyössä toimiminen, 40 osaamispistettä. Osassa on keskeistä oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan työtään kotona asuvan asiakkaan luona.
 • Sairaanhoitotyössä toimiminen, 35 osaamispistettä. Osassa tavoitteena on oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan asiakkaan sairaanhoitoa ja huolenpitoa laitoshoidon erilaisissa hoitoympäristöissä.

Opintoihin kuuluu teoriaopintojen lisäksi lääkelaskujen harjoittelua, harjoitustunteja simuloiden ja erilaisia caseja hyödyntäen, opintokäyntejä sekä kaksi koulutussopimusjaksoa, joissa molemmissa on näyttö. Koulutussopimusjaksot ovat pääosin vanhustenkeskuksissa, vammaisten hoivayksiköissä, kotihoidossa ja jonkin verran sairaaloissa.

Lähihoitaja, joka on suuntautunut sairaanhoitoon ja huolenpitoon, työskentelee terveyskeskuksissa, sairaaloissa, yksityisessä terveydenhuollossa, seniorikodeissa ja –taloissa, palvelukeskuksissa sekä asiakkaiden kodeissa. 

Suunhoidon osaamisala

Suunhoidon osaamisala muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnonosasta, jotka ovat:

 • Suun hoitotyössä toimiminen 40 osaamispistettä
 • Suun terveyden edistämisessä toimiminen 35 osaamispistettä

Opintojen aikana opiskelija harjaantuu käyttämään alan työvälineitä ja materiaaleja suun hoitotyössä ja tekemään yhteistyötä moniammatillisen tiimin kanssa. Opiskelija harjaantuu aseptisiin työskentelytapoihin ja huolehtimaan vastaanoton toimintavalmiudesta. Opinnoissa perehdytään suun sairauksiin ja asiakkaan suun terveyden edistämisen toimintatapoihin. Opintojen aikana harjaannutaan myös suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan asiakkaan suunhoidon tarvetta. Opintoihin kuuluu koulutussopimusjaksoja. Opinnot voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Lähihoitaja joka on suuntautunut suunhoitoon, työskentelee valmistuttuaan perus- tai erikoishammashoidossa joko julkisissa tai yksityisissä terveydenhuoltopalveluissa. Hoitaja voi myös tehdä itsenäistä potilastyötä, jolloin tyypillisimpiä työtehtäviä ovat hoidon tarpeen arvioinnit, suppeat suun terveystarkastukset, suun terveyden edistäminen ja oikomishoidon työtehtävät. Suunhoitoon lähihoitajaksi suuntautunut voi työskennellä halutessaan myös alan tuotteita markkinoivissa yrityksissä tai yksityisyrittäjänä.

Vammaistyön osaamisala

Vammaistyön osaamisala edistää vammaisen osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä. 

Vammaistyön opintojen aikana perehdytään vammaisille henkilöille tarkoitettuihin palveluihin ja tukitoimiin. Opinnot antavat valmiuksia ohjata, avustaa ja hoitaa sekä fyysisesti vammaisia että kehitysvammaisia henkilöitä. Lisäksi tutustutaan erilaisiin tukipalveluihin, terapioihin ja korvaaviin kommunikaatiomenetelmiin.

Työskentely vammaisten parissa edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kohdata vammaisuutta ja erilaisuutta. Hyvät ohjaustaidot, kätevyys, liikunnallisuus tai musikaalisuus ovat eduksi, kun järjestetään ohjattua toimintaa asiakkaille.

Vammaistyön osaamisalasta valmistunut lähihoitaja voi työskennellä eri-ikäisten vammaisten parissa esimerkiksi palvelutalossa, asumisyksikössä, työ- ja toimintakeskuksessa, vammaisten hoitolaitoksessa sekä vammaisjärjestössä. Alan ammattilainen voi myös toimia vammaisen henkilökohtaisena avustajana asiakkaan kotona, päiväkodissa tai koulussa.

Vammaistyön osaamisala jakaantuu kahteen eri tutkinnonosaan:

 • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä 40 osaamispistettä
 • Osallisuuden edistäminen vammaistyössä 35 osaamispistettä